หน้าหลัก   ข่าวกิจกรรม   วีดีทัศน์   แบบฟอร์ม   ติดต่อเรา  

 
|| ประวัติความเป็นมา
|| วิสัยทัศน์
|| อัตลักษณ์
|| เอกลักษณ์
|| พันธกิจ
|| เป้าประสงค์
|| ปรัญชญา
|| คำขวัญ
|| โครงสร้างสถานศึกษา
|| คณะกรรมการสถานศึกษา
|| เขตการปกครอง
|| ทำเนียบครูและบุคลากร
|| ผลการประเมิน สมศ.
|| นำเสนอการนิเทศกิจกรรมตามนโยบาย กศน. ไตรมาส 3-4/2556
 
|| การศึกษาขั้นพี้นฐาน
|| การเทียบระดับการศึกษา
|| การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
|| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
|| หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
   
|| กศน.ตำบลไชยสอ
|| กศน.ตำบลนาเพียง
|| กศน.ตำบลชุมแพ
|| กศน.ตำบลหนองเสาเล้า
|| กศน.ตำบลโนนหัน
|| กศน.ตำบลหนองไผ่
|| กศน.ตำบลขัวเรียง
|| กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม
|| กศน.ตำบลวังหินลาด
|| กศน.ตำบลโนนอุดม
|| กศน.ตำบลหนองเขียด
|| กศน.ตำบลโนนสะอาด
   
|| สำนักงาน กศน.
|| สำนักงาน กศน.ขอนแก่น
|| สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ
|| สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาห้องสมุดพ่อ 80 พรรษา


เน้นถึงการจัดการห้องสมุดมีชีวิต (Living library)
การจัดตกแต่งห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้ทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสร้างนิสัยรักการอ่านยั่งยืนสำหรับทุกเพศทุกวัย ด้วยบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีบริการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การจัดห้องสมุดให้มีชีวิตชีวา มีการเคลื่อนไหว และมีความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพนั้นมีแนวทางการจัดห้องสมุดในมิติของแต่ละมุมต่างๆ ดังนี้
  • ห้องสมุดที่เน้นมิติ “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” ซึ่งมีแนวคิดว่า ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ประสบผลสำเร็จได้ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เกี่ยวข้องตามภารกิจและหน้าที่ จึงควรดำเนินการจัดสภาพอันพึงประสงค์ เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาศักยภาพตนเองสูงสุด โดยการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
  • ห้องสมุดที่เน้นมิติ “แห่งภูมิปัญญาไทย” มีแนวคิดว่าห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนางานและอาชีพ ตลอดจนการศึกษาอย่างต่อเนื่องห้องสมุดต้องรวบรวม อนุรักษ์ และให้บริการภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย
  • ห้องสมุดที่เน้นมิติ “สุนทรียภาพ” สุนทรียภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์ ทำให้คนเกิดความซาบซึ้ง มองเห็นคุณค่าของความดีงาม มีจิตใจสงบ มีสมาธิ มีจินตนาการ สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสุนทรียภาพมีวิธีการ
  • การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ และสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อผู้มาใช้บริการ


 


สถิติผู้เข้าชม : 716
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  โทรศัพท์ 0-4331-2457  อีเมล์: nfe_chumphae@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์: รัฐธนันท์ เตโชภาส