หน้าหลัก   ข่าวกิจกรรม   วีดีทัศน์   แบบฟอร์ม   ติดต่อเรา  

 
|| ประวัติความเป็นมา
|| วิสัยทัศน์
|| อัตลักษณ์
|| เอกลักษณ์
|| พันธกิจ
|| เป้าประสงค์
|| ปรัญชญา
|| คำขวัญ
|| โครงสร้างสถานศึกษา
|| คณะกรรมการสถานศึกษา
|| เขตการปกครอง
|| ทำเนียบครูและบุคลากร
|| ผลการประเมิน สมศ.
|| นำเสนอการนิเทศกิจกรรมตามนโยบาย กศน. ไตรมาส 3-4/2556
 
|| การศึกษาขั้นพี้นฐาน
|| การเทียบระดับการศึกษา
|| การเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
|| ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
|| หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
   
|| กศน.ตำบลไชยสอ
|| กศน.ตำบลนาเพียง
|| กศน.ตำบลชุมแพ
|| กศน.ตำบลหนองเสาเล้า
|| กศน.ตำบลโนนหัน
|| กศน.ตำบลหนองไผ่
|| กศน.ตำบลขัวเรียง
|| กศน.ตำบลนาหนองทุ่ม
|| กศน.ตำบลวังหินลาด
|| กศน.ตำบลโนนอุดม
|| กศน.ตำบลหนองเขียด
|| กศน.ตำบลโนนสะอาด
   
|| สำนักงาน กศน.
|| สำนักงาน กศน.ขอนแก่น
|| สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ
|| สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวกิจกรรม
23 ก.ย. 57  ประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมเวที/เสวนา
ผอ.กัญญา โสมคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแพ ประชุมชี้แจงเรื่อง การจัดกิจกรรมเวที/เสวนา "ความคิดเห็น/ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ แก่คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอชุมแพ โดยร่วมกันวางแผน และลงมือปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
7 ก.ย. 57  พิธีรับเข็มวิทยพัฒน์
คณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ที่ผ่านการอบรมการพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. ประจำปี 2557 เข้าร่วมพิธีรับเข็มวิทยพัฒน์ ณ โรงละคร ไทยอลังการ จ.ชลบุรี
6 ก.ย. 57  มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
คณะครู กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 โดย ผอ.กัญญา โสมคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแพ ร่วมเป็นประธานกรรมการการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ สนามกีฬาราชนาวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
25 ส.ค. 57  โครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะครู กศน.อำเภอชุมแพ เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพคร ูในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมี ผอ.กัญญา โสมคำ ผู้อำนวยการ...
13-14 ส.ค. 57  มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผอ. กัญญา โสมคำ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอชุมแพ นำนักศึกษเข้าร่วมแข่งขันกีฬา วิ่ง 1500 เมตร และ ผอ.กัญญา โสมคำ เป็นประธานคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ สนามกีฬา...
12 ส.ค. 57  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
นางกัญญา โสมคำ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอชุมแพ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีถวานพานพุ่มดอกมะลิ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ โดยมีนายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธี
5 ส.ค. 57  กิจกรรมอบรมอาสาสมัคร กศน. เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย สู่ความปรองดอง และสมานฉันท์ เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน
กศน.อำเภอชุมแพจัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร กศน. เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย สู่ความปรองดอง และสมานฉันท์ เพื่อการพัฒนาที่ยั้งยืน โดยมีนายอาทิตย์ นพคุณวงศ์ นายอำเภอชุมแพเป็นประธานในพิธี...
  ดูทั้งหมด

บทสัมภาษณ์ ผอ.กัญญา โสมคำ ในรายการ สายใย กศน.
นางกัญญา  โสมคำ
ผู้อำนวยการ
กศน.อำเภอชุมแพ

|| ประวัติผู้บริหาร
|| เกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจ
|| ผลงานวิจัย
|| ภาคผนวกวิจัย 1
|| ภาคผนวกวิจัย 2
|| ก้าวไปข้างหน้าจากเด็กชาวฯ
|| กระบวนการปฏิรูปการเมืองฯ
|| เคล็ดไม่รับการบริหารฯ
|| แนวคิดทฤษฎีที่น่ารู้การศึกษา
|| ได้อย่างที่คิด
|| การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
|| บทความครูชาวบ้าน
|| แนวคิดทฤษฎีน่ารู้
|| ผู้บริหารที่ดี
|| รายละเอียดการปฏิบัติตน
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ. 1)
|| แบบคำขอ ว.5 (ก.ค.ศ 3/2)
|| แบบประเมินเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์
|| คนดีแห่ง สป.
|| รายงานการพัฒนา กศน.ตำบลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
   
|| ห้องสมุดพ่อ 80 พรรษา
|| มารยาทในการใช้งานห้องสมุด
|| ระเบียบการยืม-คืนหนังสือ
|| ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องสมุด
 
 
 
 


สถิติผู้เข้าชม : 562480
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130  โทรศัพท์ 0-4331-2457  อีเมล์: nfe_chumphae@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์: รัฐธนันท์ เตโชภาส